Kategoriarkiv: Integritet

I går kom ett glädjande besked

I går kom EU-domstolen med dom i frågan om datalagringsdirektivets giltighet. Domstolen konstatera att EU-lagen är allt för integritetsinskränkande och kränker rätten till privatliv på ett allt för ingripande sätt.

Datalagringsdirektivet är en EU-rättslig reglering som bland annat har ålagt medlemsstater att lagstifta om att leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster ska lagra uppgifter om sin trafik i minst sex månader för att bland annat brottsbekämpande myndigheter ska kunna begära ut uppgifter i olika utredningar.

Det är processer på Irland och i Österrike som har gjort att frågan nu kommit upp till EU-domstolen. De regleringar som beslutats anser domstolen är oproportionerliga mot de syften som beskrivits i arbetet med direktivet. Dessutom menar dem att direktivet gett allt för stort utrymme för medlemsstaterna till skönsmässiga bedömningar, bland annat eftersom det inte varit tydligt kring vilken myndighet och på vilket sätt som de uppgifter som datalagringsdirektivet tvingar bland annat internetleverantörer att spara skulle kunna tillgås.

Det är glädjande att EU-lagstiftarna får sig en känga och att de nu också får sig en liten tankeställare kring vilka begränsningar och inom vilka ramar de faktiskt ska hålla sig. Det är inte bara så enkelt så att man kan stifta integritetskränkande lagar utan att man i sådana fall måste ha legitima syften med lagstiftningen och bara inskränka privatliv eller andra rättigheter så mycket som är absolut nödvändigt.

Det är glädjande att det finns vakthundar så som EU-domstolen som kan sätta stopp när politiker går över gränsen, tyvärr har vi ingen motsvarighet till detta i Sverige. Detta borde addera till anledningarna till varför vi borde instifta en författningsdomstol.

Läs mer:
EU-domstolens pressmeddelande

Nya turer kring ACTA avtalet

Under en längre period just nu har EU, USA och några andra länder förhandlat om ett internationellt avtal som har kommit att kallas för ACTA avtalet. Syftet och innehållet av avtalet har varit från början helt hemliga men genom läckor har ändå mycket av innehållet i förhandlingarna kommit fram.

Vad som kommit fram än så länge är att avtalet syftar till att stärka upp skyddet för varumärken, patent och upphovsrätt på den internationella arenan. Det som har kommit upp som en stor och kontroversiell del av avtalet handlar om hur man ska stärka upp skyddet för upphovsrätten och framförallt vilka åtgärder som man ska sätta in mot den piratkopiering som sker via internet.

I förhandlingarna har USA bland annat lyft fram förslag som ska lägga större ansvar på internetleverantörerna och göra så att de ser till att deras nät inte används för upphovsrättsintrång. Detta är en position som också har vissa anhängare i Europa, där förslag som att stänga av internetanvändare bland annat kommit fram.

Det är egentligen ganska intressant att se hur människor reagerar på ny teknik och att man ganska så snabbt verkar glömma den teknik man själv haft och vuxit upp med. Dagens internet är lika fantastiskt och bra men samtidigt minst lika dåligt som bandspelaren, tidningar, böcker och TV är. Det är inte själva tekniken som så som är farlig utan det handlar om vad man stoppar i den och vad man använder den till.
Förslag som handlar om att internetleverantörerna skulle bli ansvariga för den trafik som går genom deras nät får en del häpnadsväckande konsekvenser och man börjar så smått undra hur man egentligen tänker och resonerar.

Om internetleverantörerna skulle bli ansvariga för det som skickas över internet, så skulle de innebära antingen kraftig censur från deras sida eller att de skulle behöva övervaka och kontrollera all den trafik som vi internetanvändare skapar, inklusive att kontrollera innehållet i alla de e-post-meddelanden som vi skickar.
Det skulle vara ungefär samma sak som att posten skulle vara ansvarig för allt det innehåll som skickas genom dem i alla de brev och paket som de transporterar runt Sverige varje dag. Eller ifall det skulle vara telebolagen som skulle vara ansvariga för vad som sägs med hjälp av deras telefonlinjer.

Att man inte fullt ut ser vilken roll och framförallt funktion har i samhället. Man inser inte vad internet kan ge, man inser inte att det handlar om människors möjlighet till yttrandefrihet och möjlighet att sprida sina åsikter och tankar.

Nu har flera av Europaparlamentets utskott röstat om avtalet och röstat nej. Hela parlamentet kommer att rösta om avtalet i juni, men som läget ligger nu finns det stora möjligheter att avtalet inte kommer att kunna ingås av EU. När det handlar om avtal som hela unionen förhandlar om så har parlamentet medbestämmanderätt och ifall de inte godkänner avtalet så kan unionen heller inte ingå det.

Det är positiva tongångar som kommer från Bryssel. Vi kan varken bekämpa terrorister eller som i detta fall upphovsrättsbrottslingar genom att inskränka våra egna medborgerliga rättigheter.

SVT, DN, DN, SVD

Kent Johansson (C) Europaparlamentariker

Affären med Ungerns medielag

Ungern har infört en mycket omdiskuterad medielag där ett nationellt och politiskt tillsatt råd kan bötfälla medier som inte rapporterar balanserat eller som kränker mänskliga värden. Bland annat har rådet som första ärende haft en radiostation som enligt rådet spelat musik med allt för mycket könsord och svordomar.

Bara att politiker ska avgöra vad medierna publicerar genom att lägga in värderingar och avgöra hur många svordomar man får använda är ett steg för långt i inskränkningen av yttrandefriheten. Tar man detta steg är det inte långt förrän man börjar censurera andra saker.

Att EU-kommissionen nu tar sig an lagen är positivt och jag hoppas att man tänker använda den katalog av mänskliga rättigheter som med Lissabonfördraget blev bindande. Att kommissionen agerar är av största vikt speciellt nu när Ungern är ordförande i EU. Det är mycket skamligt för EU att vi ska företrädas av politiker som tycker att de medielagar man nu infört är förenligt med att vara en fullvärdig demokrati.

Media SvD

Wikileaks, bra eller dåligt

Spontant känner jag att jag inte kan tycka illa om det som Wikileaks nu har gjort. Det kanske är en radikal person inom mig som nu har fått liv, men på sätt och vis så tror jag mer på spel med öppna kort en mycket hemlighetsmakeri. Men visst kan jag tänka mig att det finns problem med att diplomatpost läcks och att uttalanden och kommentarer som inte är tänkta att göras publikt kommer ut, kan göra diplomatin mer stel och formell och kanske också segare.

Men i grund och botten finns det ett problem med ett växande informationsgap mellan allmänheten och de som styr i landet. Denna utveckling med större informationsgap leder i längden till fler förslag som byggs på hemlig information som inte finns tillgängligt för allmänheten, men som ledarna hävdar är nödvändigt, men man kan inte förklara varför.

Men vad vet jag, kanske det är helt fel att läcka uppgifter, men på sätt och vis tror jag att det i längden ändå kan vara nyttigt för världen att vi minskar risken att informationsgapet mellan vanligt folk och de som styr blir större.

Media: DN, SvD

Integritet

EU har genom en rad omröstningar och diskussioner i både ministerrådet, kommissionen och parlamentet bestäm sig för att godkänna Swift-avtalet med USA. Detta avtala gör att under de kommande fem åren så kommer all information om mellanstatliga banktransaktioner (när man skickar pengar mellan stater) att skickas över till USA för att de ska, som det heter, kunna kartlägga terrorismens finansiering.

Efter de fem åren så ska så inte ske, eftersom EU då ska starta en egen myndighet som ska samla in denna informationen och skicka enbart den information som USA begär ut om vissa tranasktioner. Man ser detta som en seger, kanske är det så.

Den personliga integriteten kommer hur som haver ändå ikläm om det inte är USA som övervakar oss så är det EU. Jag hoppas, nu när EU ska skriva på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) att masslagringar av information inte ska anses förenlig med konventionen och att vi blir av med det på det sättet, men vem vet. Det är något som ska följas och något som vi måste höja våra röster mot.

Media: DN

Bloggar: Lena Ek, Europaparlamentariker

Malmström vill ge bättre skydd till EU-medborgare

Cecilia Malmström har börjat diskutera integritetsskyddet för EU-medborgare vars personuppgifter lämnats ut till USA och sedan missbrukats, svd har bland annat rapporterat om detta.

Malmström har under ett möte i Madrid börjat diskutera frågan med sin amerikanska motsvarighet.

Jag tycker att det är bra att frågan tas upp, men framför allt att EU tar på sig rollen att stå emot all övervakning och kontroll som USA vill införa. Det behövs en något lika tung motpart som också kan ställa egna krav på USA.

Debatten om globalsäkerhet och att vi behöver mer övervakning, mer kontroll och mer avlyssning har säkert grund i ett verkligt behov. Men man ska vara ytterst försiktig med att bara acceptera mer och mer övervakning. Man får inte heller tappa det långsiktiga målet, som måste vara att skapa ett samhälle och en värld där dagens övervakningssystem inte behövs. Där vi istället kan lägga pengarna på välfärdens kärna.

Vägen till en säkrare värld kan mycket väl går genom mer överkvaning, men det måste förbli en tillfällig lösning till de säkerhetsproblem som vi har. Målet, som sagt, måste vara ett samhälle som inte behöver dagens övervakning.

Ny EU-kommission på plats

Varför bloggar man då om detta, jo därför att jag är en lite överintreresserad EU-vän egentligen….

Cecilia Malmström har tillsammans med sina kollegor i den nya EU-kommissionen ledd av ordförande Barrosso nu röstats igenom av EU-parlamentet. Det är verkligen på tiden och jag hoppas att kommissionen nu kan komma igång med sitt arbete och börja presentera de förslag som Europa behöver. Framöver ser jag med spänning fram emot att följa förhandlingarna kring den s.k. Swift-avtalet som kommer avgöra ifall USA ska få ut uppgifter om Européeiska bank-transaktioner eller ej.

Läs mer: SvD

Ipred mål i HD

Läser att HD nu kommer ta upp sitt första Ipredmål. För mig som juriststuderande och politiker är detta mycket spännande, både för att man genom att HD prövar målet kommer få en tydligare fingervisning om vad lagen innebär, då man får se dessverkningar i parktiken. Dessutom kommer avgörandet att tydligare visa för mig hur jag tycker att lagstiftningen bör förändras, som politiker har man möjlighet att bli mer konkret.

Nu ser jag själv att jag blir väldigt undvikande i mina egna kommentarer om Ipred. Men jag får återkomma med fler kommenatrer efter att domen fallit.

Malmström vill förändra datalagringsdirektivet!

Det EU-direktiv som bland annat säger att telfonoperatörer och internetleverantörer måste spara datatrafik upp till två år. Detta som ett led i bekämpningen av den globala terrorismen.
I SvD läser jag att Cecilia Malmström om hon blir godkänd av parlamentet som ny kommissionär vill se över detta direktiv och bland annat se ifall det är befogat och proportionerlig att så mycket datatrafik skall lagras.

Tycker att det är mycket bra att detta kommer att göras. Har de senaste åren känt att det bara införs mer övervakande åtgärder hela tiden. Att det du signaleras att man kanske ska lätta på övervakningen tycker jag är mycket bra!

IC 2009

Jag har nu bilvit integritetscertifierad. Detta innebär att jag ställer upp på följande krav:

  • Lagar, förordningar och direktiv som införs i Sverige och EU skall alltid vara förenliga med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

  • Kommunikation i alla dess former mellan människor skall vara fredad från statlig insyn, förutom vid brottsutredning.

  • Utredning om brott skall endast få utföras av instanser inom rättsväsendet.

  • Lagstiftning inom Sverige och EU skall alltid ske med full transparens för medborgarna.

För mig är detta grundläggande principer som jag hoppas att fler vill ansluta sig till.