I går kom ett glädjande besked

I går kom EU-domstolen med dom i frågan om datalagringsdirektivets giltighet. Domstolen konstatera att EU-lagen är allt för integritetsinskränkande och kränker rätten till privatliv på ett allt för ingripande sätt.

Datalagringsdirektivet är en EU-rättslig reglering som bland annat har ålagt medlemsstater att lagstifta om att leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster ska lagra uppgifter om sin trafik i minst sex månader för att bland annat brottsbekämpande myndigheter ska kunna begära ut uppgifter i olika utredningar.

Det är processer på Irland och i Österrike som har gjort att frågan nu kommit upp till EU-domstolen. De regleringar som beslutats anser domstolen är oproportionerliga mot de syften som beskrivits i arbetet med direktivet. Dessutom menar dem att direktivet gett allt för stort utrymme för medlemsstaterna till skönsmässiga bedömningar, bland annat eftersom det inte varit tydligt kring vilken myndighet och på vilket sätt som de uppgifter som datalagringsdirektivet tvingar bland annat internetleverantörer att spara skulle kunna tillgås.

Det är glädjande att EU-lagstiftarna får sig en känga och att de nu också får sig en liten tankeställare kring vilka begränsningar och inom vilka ramar de faktiskt ska hålla sig. Det är inte bara så enkelt så att man kan stifta integritetskränkande lagar utan att man i sådana fall måste ha legitima syften med lagstiftningen och bara inskränka privatliv eller andra rättigheter så mycket som är absolut nödvändigt.

Det är glädjande att det finns vakthundar så som EU-domstolen som kan sätta stopp när politiker går över gränsen, tyvärr har vi ingen motsvarighet till detta i Sverige. Detta borde addera till anledningarna till varför vi borde instifta en författningsdomstol.

Läs mer:
EU-domstolens pressmeddelande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.